Bildiri Özeti, Poster ve Tam Metin Yazım Kılavuzu

 

 1. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.
 2. Katılımcılar kongreye bildiri özeti, poster bildiri ve tam metin bildiriyle katılabilirler.
 3. Özet, poster ve tam metinler Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanabilir.
 4. Kongreye katılım için aşağıdaki kılavuza uygun olarak hazırlanmış özetin sunulması gerekmektedir.
 5. Sunulan tüm özetler, kör hakem sürecinde iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

 

Bildiri Özeti Yazım Kılavuzu

 

 1. Bildiri özetlerinde; bildiri başlığı, yazar(lar)ın adları, iletişim adresleri, çalışma özet metni ve çalışmaya ilişkin anahtar kelimeler bulunmalıdır. Dört yönden 2.5 cm mesafe bırakılmış A4 şablonu kullanılmalıdır.
 2. Bildiri başlığı kısa, öz ve çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde, Times New Roman yazı sitiliyle, 12 punto, kalın karakterlerle, siyah ve ortaya hizalanmış olarak yazılmalıdır.
 3. Yazar ismi veya isimleri, Times New Roman yazı sitiliyle, 11 punto, kalın karakterlerle, başlıkla arasında 1.5 satır aralığı olacak şekilde başlığın altında yer almalıdır.
 4. Yazar iletişim bilgileri (Görev Yaptığı Kurum, Kurum Adresi ve E Posta Adresi vs.), Times New Roman yazı sitiliyle, 11 punto, normal karakterlerle, ortaya hizalanmış ve yazar ismiyle arasında 1.15 satır aralığı olacak şekilde ismin altında yer almalıdır. Çoklu yazarlarda, önceki yazar iletişim bilgilerinin sona erdiği satırın altından, 1.15 satır aralığı kalacak şekilde yazar ismi ve iletişim bilgileri yukarıda verili haliyle yerleştirilerek devam edilmelidir.
 5. Özet metni, yazar iletişim bilgilerinden sonra, 2 satır aralığı verilerek 11 punto, Times New Roman yazı sitilinde, koyu harflerle ve sola yaslı şekilde yazılmış ‘Özet’ başlığının 1.5 satır aralığı altından başlayacaktır. Özet en fazla 750 kelimeden oluşmalı, Times New Roman yazı sitiliyle, 11 punto, normal karakterlerle, iki yana yaslanmış, 1.15 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.
 6. Özet metin çalışmanın amacını, kapsamını, kavramsal/kuramsal dayanağını, yöntemini (türünü, uygulama barındırıyorsa uygulama tasarımını, soru ve/veya hipotezlerini, araştırma modelini, araştırma evrenini, örnekleme yöntemini, veri toplama yöntemini ve analiz tekniklerini), çalışma sonunda ulaşılan ve/veya ulaşılacak bulguları ve bulguların teorik ve pratik olarak anlamı ile gelecekte aynı alanda yapılabilecek çalışmaların neler olabileceğine dair tartışmayı içermelidir.
 7. Özet metinde referanslar, kısaltmalar, tablolar ve şekiller yer almamalıdır.
 8. Eğer kongreye katılım bildiri özetiyle olacaksa, tablo ve şekiller kullanılmamalı, aşağıda verilen poster ve bildiri metni hazırlama kılavuzuna uygun olarak kaynak gösterimi yapılmalı ve kaynakça dâhil metnin boyutu 1000 kelimeyi geçmemelidir.
 9. Metnin sonunda, kaynakçadan önce, çalışmanın içeriğini yansıtacak 5 anahtar kelime belirlenmelidir. Kelimeler, metin bitiminden sonra verilecek 2 punto aralıktan sonra Times New Roman yazı sitiliyle 11 punto, koyu harflerle yazılacak ‘Anahtar Kelimeler;’ başlığı yanına yine 11 punto normal karakterlerle yazılmalıdır.
 10. Kaynakça başlığı, anahtar kelimeler sonrasında verilecek 2 punto boşluktan sonra, Times New Roman yazı sitiliyle 11 punto, koyu harflerle ve sola yaslanmış şekilde atılmalıdır.
 11. Kaynaklar, aşağıda belirtilen poster ve tam metin hazırlama kılavuzuna uygun biçimde, Kaynakça başlığından 1.5 punto satır aralığı verilerek ve her iki yana yaslanmış olarak belirtilmelidir.  
 12. Bildiri özetinde dosya biçimi olarak DOCX veya DOC kullanılmalıdır.

 

Poster ve Tam Metin Bildiri Hazırlama Kılavuzu

 

 1. Poster bildiriler, kaynakça dâhil 3000 kelimeyi ve tam metin bildiriler, kaynakça dâhil 11000 kelimeyi geçmemelidir. Dört yönden 2.5 cm mesafe bırakılmış A4 şablonu kullanılmalıdır.
 2. Her iki bildiride de, bildiri özeti yazım kılavuzuna uygun hazırlanmış Bildiri başlığı, yazar(lar)ın isimleri ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
 3. Yazar iletişim bilgilerinden sonra 2 punto boşluk verilerek, Times New Roman yazı sitiliyle, 11 punto, kalın karakterlerle yazılmış ve sola hizalanmış, Türkçe bildiriler için ‘Özet’ ve İngilizce bildiriler için ‘Abstract’ başlığı metne yerleştirilmelidir.
 4. Özet veya Abstract başlığından sonra, 2 punto satır aralığı verilerek, bildiri özeti yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve en fazla 300 kelime olacak şekilde, çalışma özeti yer almalıdır.
 5. Özet metninin sonunda, çalışmanın içeriğini yansıtacak ve daha önce bildiri özetiyle sunulmuş 5 anahtar kelime yer almalıdır. Kelimeler, metin bitiminden sonra verilecek 2 punto aralıktan sonra Times New Roman yazı sitiliyle 11 punto, koyu harflerle yazılacak ‘Anahtar Kelimeler;’ başlığı yanına yine 11 punto normal karakterlerle yazılmalıdır.
 6. Bildiri metinleri ‘Giriş’, ‘Kavramsal Çerçeve’, ‘Araştırma Yöntemi’, ‘Bulgular ve Tartışma’, ‘Sonuç ve Öneriler’ ile ‘Kaynakça’ kısımlarından oluşmalıdır.
 7. Yukarıda verilen kısım başlıkları ile altında-üstünde yer alan metinler arasında 2 punto boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar, Times New Roman yazı sitiliyle, 11 punto, koyu harflerle ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır.
 8. Başlıklardan Giriş ve Kaynakçaya numara verilmemelidir,
 9. Metinde yer alacak diğer tüm ana başlıklar ve alt başlıklar 11 punto, kalın ve sola dayalı olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm başlıklardaki kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Metin kısımları en fazla 4 (Dört) düzeye kadar başlıklara ayrılmalıdır.
 10. Metinde yer alan bütün tablo, şekil veya grafiklere başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak ve belirlenen sayfa mesafelerine uygun olmalıdır.
 11. Metin içerisinde yer alacak atıflar, en son sürüm APA kaynak gösterme kullarına göre [ Örneğin; (Çelik, 2019) veya Çelik (2019) ] düzenlenmiş olmalıdır.
 12. Kaynakça başlığı, ‘Sonuç ve Öneriler’ başlığı altındaki tartışma metninden sonra, 2 punto boşluk verilerek, Times New Roman yazı sitiliyle 11 punto, koyu harflerle ve sola yaslanmış şekilde metne yerleştirilmelidir.
 13. Kaynakçada belirtilen her bir kaynağın, metin içerisindeki atıflarda yer alana yazar adı ve tarih bilgisine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Kaynaklar listelenirken, numaralandırma veya madde işaretleri kullanılmamalıdır. Kitap ve dergi adları italik ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Makale veya bölüm başlıkları italik yapılmamalı ve tırnak içerisinde verilmemelidir.
 14. Kaynaklar, yazar isimleri baz alınarak alfabetik sırayla verilmelidir. Kaynaklar belirtilirken, APA 6 Kaynakça hazırlama kılavuzu kullanılmalıdır.

 

Kılavuz İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

APA 6 Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlama Kılavuzu